Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en'liet H. Avondmaal, waardoor Hij verzekering doet, dat het leven, door Zijne wederbarende genade gewrocht, ook wordt gevoed en gesterkt.

Hij eischt daarom, niet alleen den H. Doop te ontvangen, maar ook het H. Avondmaal te zoeken.

Hij heeft die beide Sacramenten samengevoegd.

De H. Doop moet tot het H. Avondmaal dringen.

Bal laa'ste is het Sacrament, waardoor de voeding van het geestelijk leven en de versterking des geloofs inzonderheid komt.

Het zwaartepunt van geheel de bediening der kerk moet daarom in de bediening van het H. Avondmaal worden gezocht.

Eerst waar de bediening van het H. Avondmaal op de rechte wijze gezocht wordt, komt de bediening der kerk tot haar recht.

En de bediening des Woords èn het catechetisch onderwijs èn het opzicht en de tuchtoefening over de gemeente moet zich daarop richten.

Het H. Avondmaal is het doel, waartoe de kerk in hare bediening moet komen; het H. Avondmtal is ook het hoogste, waartoe de kerk in .hare bediening komen kan.

Geheel de bediening der kerk richt er zich op, dat het kind van God, door het geloof, dat de Heere in het hirte wrocht, geniet, wat het in Christus heeft.

Welnu, door het H. Avondmaal komt de strijdende kerk in hare nauwste vereeniging met Christus als het lichaam des Hoeren uit.

Daarom moet het Sacrament des H. Avondmaals zoo hoog gehouden worden: vanwege den geestelijken strijd, waarin wij zoo menigmaal onder liggen, heeft ons geestelijk leven, dat tot inzinken zoo gedurig neigt, steeds voeding en versterking noodig.

Eenmaal gedoopt, wijl wij maar eenmaal worden geboren, gedurig tot het H. Avondmaal geleid, omdat het geestelijk leven steeds versterking behoeft, blijft dit laatste sacrament ook steeds door elke bediening en voor ieder lidmaat zijne hooge beteekenis bek mden.

Met het H. Avondmaal heeft de kerk des Heeren in zake hare lidmaten te doen, zoodra zij worden geboren en tot zoolang zij hier in de strijdende kerk eene plaats behouden.

Sluiten