Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God de Heere alleen dus neemt de lidmaten aan.

Door Zijne beschikking over ons worden wij lidmaten der kerk.

Hij doet dat zoo, dat Hij zijne uitverkorenen in den schoot der kerk doet geboren worden bf ter Zijner tijd ook door de kerk tot de kerk brengt.

Met opzicht tot de eersten is het Zijn bestel, dat door den arbeid der kerk, in hare geregelde bediening, het werk Zijner genade, in het harte gewrocht, in de vruchten des geloofs blijkt; met betrekking tot de laai sten gaf Hij haar den last, het Evangelie aan alle volkeren te prediken, opdat Zijne uitverkorenen uit alle natiën als Zijne discipelen openbaar worden.

Naar Zijn wil aanvaart dus de kerk allen, die uit haar schoot geboren worden als behoorende tot des Heeren volk.

Zij doopt ze daarom en zij aauvaaTt de roeping om hen tot het H. Avondmaal te brengen.

Uit kracht des Verbonds de wedergeboorte veronderstellende, arbeidt zij aan allen, opdat, wat God eischt, drang der kinderlijke gehoorzaamheid wordt.

Wij kennen dus geene indeeling der gemeente in kringen van wel geloovigen en niet geloovigen.

Dit in dén grond Doopcrsch en Laladistisch beginsel ondermijnt de Gereformeerde belijdenis; het is eene miskenning; van de Verbonds genade; het is eene vernietiging van de beteekenis van den II. Doop; het beneemt al de kracht aan de bediening der kerk; boven alles, het druiseht in tegen de stelligste uitspraken der H. schrift.

Geheel de gemeente wordt als geloovig beschouwd : in de dagen van het O. T. onder Israël zoowel door de Profeten als door do Apostelen onder den N. dajf.

\^ ij èu onze kinderen, de geloovigen met hun zaad, worden, //geliefden in den Heere Jezus Christus" of ,/geroepen-heiligen'', genoemd.

Wie zich bewijst geen geloovige te zijn, mag in de gemeen schap der kerk niet geduld; de kerk des Heeren is de saamvergadering der geloovigen; door de tucht des Heeren teerdelijk te oefenen, moet de kerk zorgen, dat alle hare lidmaten door belijdenis en wandel betoonen geloovigen te zijn.

Wij kennen daarom slechts eene ouderscheiding — als wij het

Sluiten