Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getrouw zelfonderzoek, dat de tafel des Heeren niet ontheiligd wordt.

Zoo komt er plaats voor de bedienende macht der kerk.

Belijdenis doen en niet ter avondmaal gaan is nog meer in tegenspraak met zich zelf: een lidmaat, die geen Avondmaal zoekt kan geen belijdenis doen; eene kerk, die geen teekenen vindt, dat het lichaam des Heeren onderscheiden wordt of die weet, het lidmaat dat belijdenis doet, zal toch wel niet ten Avondmaal komen, mag ook geen toegang verleenen tot den H. disch.

Misschien is het wel gebeurd, dat men zeer dubieus stond, maar eindelijk het zeggen, dat hij toch wel niet ten Avondmaal komen zou, den doorslag gaf.

Maar zie hij is dan toch toegelaten.

Wij gelooven vast, — en wij hebben daarom hierop nadruk gelegd — dat de rechte waardeering van het Avondmaal alleen door het zuiver opvatten van de roeping der kerk komt.

Huiselijke opvoeding, ouderwijs door de school, catechisatie, belijdenis doen, dat zijn de zaken, waarop moet gelet worden, willen wij, dat het verbond Gods niet ontheiligd wordt, dan kunnen doop en Avondmaal, bediening des Woords en kerkelijke tucht tot hun recht komen.

De sleutelmacht moet, naar God het wil, over geheel de gemeente worden geoefend: dit geldt allen evenzeer; de ouders met de kinderen, de geloovigen en hun zaad; het pas geboren lidmaat eri die reeds op jaren kwam.

Dan komt het aan het H. Avondmaal uit, wat de kerk is.

Als wij dus nog kortelijk komen op het verzuim van de waarneming der bediening van het H. Avondmaal, ligt, wat wij te zeggen hebben, voor de hand.

Wij gelooven, dat wij bij gezonde bediening der kerk 4|ó der lidmaten, die toegelaten zijn, aan het Avondmaal moeten hebben.

Er vallen in den regel een klein deel door krankheid, door tuchtoefening of door andere noodwendigheden uit.

In de Gereformeerde kerken, waar vele schippers zijn, brengt dit geene verandering: als de kerkeraad zorgt, dat zij, voorzien van een goed getuigschrift de bediening elders kunnen verkrijgen, rekenen zij als gewone lidmaten mee.

Nu is het verzuim in de kerken onzer classis te groot: geen enkele kerk heeft dit procent gehaald; voor enkele daalde het

Sluiten