Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TROOSTVOLLE NOOÖICING VAN ALLE VERMOEIDE EN BELASTE ZIELEN TOT CHRISTUS, AANGEDRONGEIT HET DESZELFS GEPASTE BELOFTE.

VOORGESTELD IN EEME

LEERREDE

ter voorbereiding tot des hkeren h. avondmaal, over mattheüs XI: 28.

Voorzang: Ps. XXV: 3, 4.

voorafspraak.

Het oogmerk en einde, waartoe wij in dit morgenuur van des Heeren dag zijn zamengeroepen, is, om een woord ter zelfsbeproeving te spreken, daar wij ons zeiven zekerlijk te onderzoeken hebben , alvorens wij tot het Avondmaal des Heeren komen, hetwelk olieden bekend is, dat heden over acht dagen onder ons staat bediend te worden. Dus past het, om tot dat einde u een woord mede te deelen, opdat gij het hooren moogt tot uwen nutte.

Ik achte dat ik in dezen met twee zaken voldoen kan, en dat is , dat ik een deel van ulieden waarschouwe en een deel uitnoodige tot dezen heerlijken maaltijd , die van onzen dierbaren Heiland tot gedachtenis Zijns doods is ingesteld ; want ik oordeel geenszins, dat gijlieden allen regt hebt daar te komen , om reden dat gij allen niet zijt bevoorregt met die genade, dat gij toont in eenige bewijzen , dat gij vereenigd zijt met dien jezüs,

i

Sluiten