Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch deze zaak die drukt haar , en te meer door diere dat zij hierbij gevoelen de knellende banden van haar vijandschap , waardoor zij God niet kunnen dienen gelijk zij hem wilden dienen, want hare bedenkingen die zoo menigmaal zich openbaren vleesehelijk te zijn, » die zijn » vijandschap tegen' God, (lie onderwerpen zich de wet » Gods niet; want het kan ook niet, Rom. VIII: 7. »

3. Zij gaan ook gebukt onder het gezigt vau de noodzakelijkheid der voldoening aan de Goddelijke regtvaardigheid , en haar eigen doodelijke onmagt om te kunnen voldoen ; ja dat zij zoo onbekwaam zijn, om het rantsoen en losgeld voor hare scholden, op te brengen aan de Goddelijke regtvaardigbeid , tot lossing harer ziele, als een moorman zijne huid kan veranderen, en een luipaard zijne vlekken, Jer. XIII: 23 vergeleken Ps. XLIX: 9. Och daar leggen bij haar geen uitzigten op redding, want God is op haar vertoornd in haar oog, en zij kunnen niet bijbrengen om hem te verzoenen, hoewel zij dit zoeken te doen, krachtens hare ongedoode dwaasheid, geen oog hebbende inden weg van verlossing; want al weten zij dat er een jezus is door haar bevatting, waarin zij gelooven moeten , en hij niet aan en in haar hart zich zelfs openbaart en zich sterk betoont in het verbreken van hare banden, och dan kunnen zij hem niet zien , zij kunnen niet in hem gelooven en kennen dan doorgaans niet dat zulks scheelt aan haar eigen onkunde jegens God en zijne beloftenissen.

4. Vermoeiden zijn ook die gebukt gaan onder de verdorvenheden van het hart. Och wanneer zij hope hadden op beterschap door heiliger en gezetter leven naar buiten, ziet zoo openbaren zich van binnen de ongeregtigheden in vermenigvuldiging, in het diep bedorven harte; daar nemen stroomen van ongeregtige dingen de overhand op de ziele , Ps. LXV: 4 , en waarlijk dit knelt haar , zoo dat zij zeggen moeten : nMijn leven is verteerd door droefe» nissen , en mijn jaren van zuchten, mijne kracht is » vervallen door mijne ongerechtigheid, en mijne been» deren zijn doorknaagd, » Ps. XXXI: 11 , en deze last vermoeit haar, zij wilden daarvan ontdaan zijn, en wer-

Sluiten