Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerdert!, en zijn onmagtig om meer te kannen doen ; > zij leggen als vermoeid van al dat arbeiden en woelen, onder do erkentenis van haar onmagtige ziele aan de voelen des Heeren, en durven geene beloften meer doen als weleeraan Hem , om haar leven te beteren., want zij gevoelen niet te kunnen ; ja, dat het eene eeuwige onmogelijkheid is, en roepen nu tot den Heere uit haar onbekwaam en vermoeid har le. Zoo hebben zij dan gewerkt aan haar zeiven , ten einde zij de wet mogten voldoen, en aan het einde komen, maar en kannen niet, na moet christus zich vertoonen » het einde der wet ie zijn , tot reqtvaardig» makinge van een iegelijk die gelooft,» Rom. X: 4.

cc. Vermoeiden en belasten zijn ook bij hun zeiven moedeloozen, zij geven het op, en roepen, door dien zij het leven harer hand verloren hebben, het is buiten hope Jes. LVII: 10. Zij worden gewillig om na het leven om niet te ontvangen gelijk het aangeboden wordt Jes. LV: 1 ; en komen tot de resolutie gelijk de verloren zoon, want zij ook tot haar zeiven gekomen, zijn , om op te staan en tot den vader te gaan, en hun eigen gebrek en des vaders volheid te erkennen, en zich te werpen op de barmhartigheden van hem met verontwaardiging van zichzelven Luk. XV., gevende zich over aan het oordeel, en de vrijmagt des Heeren, erkennende dat hij nooit anders met -haar doen kan noch zal, of dat nog altoos zijne daden regte daden zijn , want zij alles verbeurd hebben , en hebben geene andere uitzigten dan vrije Genade, op welke zij alleen in hunnen bij zichzelven hopeloozen staat zijn ziende.

dd. Eindelijk vermoeiden zijn ook zulken die baar afgesloofd hebben , en als achter den adem zijn van het loopen naar de vrijstad , en die als aemechtig na nederzitten aan den weg, en niet meer voort kanoen. O , wat kunnen de arme zielen der ontdekten soms loopen en zwoegen , wanneer er eenige kennis aan jezus en liefde tot Hem is * ontstoken in het harte, om deel aan Hem te krijgen en

in Zijne gunste te mogen zijn, even als of Hij een Zaligmaker ware , die door de werken van een ellendig «mdaer bewogen moept worden , om Zijne liefde over dementi..

Sluiten