Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hartig Hoogepriester , die medelijden kan hebben met de zwakheden en gebreken van zijn volk.

b. De gewilligheid christi om te ontvangen , zulke vermoeiden en belasten, zonder dat zij.iets mede te brengen hebben. Waarlijk toehoorders! wanneer christus de menschen wilde ontvangen, met haren arbeid , en haar toeliet tot hem te komen, zoo ah) «le menschen wilden, hij had niet noodig die christus te zijn die hij is, want de menschen (indien zulks mogelijk ware) zouden komen , ziende, zonder schuld en rein * en als vrije lieden zonder banden , opdat zij den Hemel maakten tot eene plaats, waar het Lam dat geslacht is, en. ons Gode met zijnen bloede gekocht heeft, de eere van de zaligheid niet gegeven wierd ; maar waar de roem aan het ellendig schepsel, en zijne- arme krachten eeuwig zoude moeten worden gehangen; maar Gode zij geloofd ! dat is niet mogelijk , en nu kunnen haar de menschen niet verbeelden, dat christus zoo gewillig is, als hij is, ja .dat het hem als zijn werk van den vader van eeuwigheid is opgelegd, en hij het vrij willig op hem genomen heeft, om de zielen der uitverkorenen zalig temaken; omdat haar eigen arbeid , geen plaats noch naam mag hebben in de aanneming tot kinderen Gods.

En ziet! uwe praktijk moet gelooven , uit kracht van deze woorden, dat christus volkomen gewillig is om u aan te nemen, als gij als belasten en vermoeiden tot Hem komt, of gij moet Hem heimelijk van onopregtheid in Zijn woord beschuldigen, hetwelk gij doet zoo gij niet tot Hem komt, en toont, dat gij Zijn woord betrouwt.

Maar gij tolt niet willen geteld zijn onder dezulken, welke zulk eene harde en onregtvaardige beschuldiging op den Heiland leggen, en daarom geeft gij het die gedaante , dat gij het werpt op uwen twijfel, of gij wel een vermoeide en belaste zijl. Ziet, indien gij uzelven daar niet onder kent, gelijk wij die breed voorgesteld hebben , dan zijt gij waarlijk nog gansch blind ; en dan is dit woord niet tot u gerigt ; maar ik

Sluiten