Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de mensehen verbergen; want zijne oogen zijn aan alle plaatsen en bijzonder ook daar, om u te doorzien ; en waarlijk vriend! zoo min als gij regt hebt op deze zaak zoo min hebt gij regt op den Hemel, en zoo als wij u waarschouwen moeten dat gij niet aan het Avondmaal des Heeren komt, zoo zeker zijt gij (indien gij geen ware vermoeide en belaste wordt) ook van d« Goddelijke gemeenschap in Genade , regtvaardig uitgesloten.

Och dat de Heere u dan nog geven moge om daarna te staan , dat gij nog een waar dischgenoot moogt worden , en genade en waarheid mag planten in uw hart, opdat gij nog een naam en plaats moogt ontvangen onder zulken , die wij uitnoodigen moeten tot de tafel des Heeren , daar wij u nu voor waarschouwen moeten om niet te komen.

B. Maar ik heb ook nog een woord tot u in dezen, begenadigd volk van den Heere, die de gestalte van belasten en vermoeiden hebt in uw hart, en dat is dat wij u noodigen, om te komen tot des Heeren Avondmaal ; om te komen tot dezen mijrtenberg en wierookheuvel, tot de . teekenen en zegelen van den dood , uwes gekruisten Heilands jezus, om te komen tot de reine wijnen en het vette vol mergs, daar u de Heere door verzadigen wil met dat goede van Zijn huis, met hel heilige van Zijn paleis; daar Hij uwe ziele van vettigheid wil dronken maken , en drenken uit de beken der zalige wellusten, ja om te komen, en te eten, en te drinken , het vleesch en bloed van onze gekruiste liefde, om door hetzelve gesterkt te worden in hetgene de Heere zelve gewrocht heeft, en uw zwakke geloof, uw kleine en met veel vrees voor bedrog, bezette hope, en zoo menigmaal wankelende vertrouwen gesterkt, en onderschraagd worde; ja dat jezus dood nog in omhelzing eens nader tot uw hart gebragt' wierd, tot dooding van de zonde , en helinge van de wonden uwer consciëntie ; want daartoe is het Avondmaal van jezus ingesteld , om ons te wijzen, dat de beloften des eeuwigen Evangeliums haren grondslag , ten gevolge van het vrij magtige en genadige welbehagen Gods, hebben in den dood en kruis-

Sluiten