Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die liefdearmen mogt komen , met een zalig verliezen van u zeiven in Hem, en dat alle uwe banden van beklemdheid ten eenenmale los vielen, en uwe ziele, nog vermoeid en belast zijnde . tot Hem komende, ruste vond , en gesterkt wierd in vertroosting en heiligmaking welke alleen door dien weg vloeit. — 0, blijft dan niet achter, opdat u jezus daar niet van zijne liefdemaaltijd , waar hij de hongerigen spijst en de dorstigen -laaft , en de vermoeiden ruste wil geven , moge missen , en hij uwe plaats niet ledig moge zien en gij u onttrekken van Zijne hand en gemeenschap , beloofd onder Zijne ordinantiën en instellingen; want waarlijk, gij zoudt er meer duisternis mede op uwe zielen brengen , en den Heere jezgs versmaden in Zijne liefde ; nogmaals bid ik u in des Heeren naam, en om uwer zielen wille, komt toch om te eten en te drinken de teekenen en zegelen van onze verzoening met God in christus.

b. Maar, geliefde toehoorders, ik zal moeten overgaan om een slot te maken op de zaken, terwijl de tijd verloopen is, en dit zal ik doen met een woord tot u te spreken , meer geloovig volk van God, en iets te spreken tot uwer opwekking, bemoediging en bestiering uwer zielen in dezen.

Ik zal mij echter van vele dingen kunnen onthouden "naardien ik zekerlijk al veel heb opgenoemd , dat gepast in uwen staat en toestand was, want gij (ofschoon aanvankelijk tot ruste uwer zielen gekomen zijnde door Christus) zijt echter van de genoemde oorzaken der vermoeidheid en belastheid niet ontdaan ; maar hebt tegen dat alles gedurig jezus noodig , opdat uwe zielen 'ruste hebben in Hem , door hope op de ruste die er overblijft voor u; maar opdat ik dan tot mijn oogmerk kome, zoo heb ik

1. Eerst een woord van onderzoeking en waarschouwing aan u, en dat is, dat ik u van des Heeren wegen belaste , (ja , een iegelijk die de zaak mogt passende zijn) dat gij u zeiven ten naauwste onderzoekt.

aa. Of er bij u ook zonden beslaan daar gij voorl-

Sluiten