Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en als een licht voor uw pad verstrekt heeft, en nog zoodanig is, 0 Godzaligen! door het licht, en door die lamp van des Heeren woord , zijt gij immers ontdekt aan uw verloren staat in adasi ; aan uw schjuld en toornwaardigheid ; aan uw eigen onmagt, en doodelijke vijandschap ; aan de plage van uw hart die daar in legt vervat, dat gij door den hoogmoed , en het ongeloof u nog conditiën verzamelt, om dezelve mede te brengen en zet ze als een voorwaarde van Genade , daar Genade vrij is, en niet dulden kan een metgezelmet haar om onze ziele te behouden. Ja gij ziet bij dat licht, dat gij alles te verloochenen hebt, uw kracht, uw werk, uw leven, ja alles wat buiten Christus is, en dat Hij alleen de waarachtige rotssteen van uw hart kan wezen , om u op Hem , op Hem alleen en geheel, door geloof en hope, voor eeuwig te verlaten. Gij wordt er ook alleen door kennende wat de wille Gods als eene liefdeverbintenis op u gelegd heeft, namentlijk om in heiligmaking te wandelen, uit kracht uwer regtvaardiging door het geloof in Christus. 0 gij hadt deze dingen niet geweten , ten ware God de Heere uwe oogén geopend had , waardoor gij op zijn woord hebt leeren letten en hetzelve voor u geworden is, gelijk het david was, een lampe en een licht; om u te dienen op uwen weg. Tusschenzang: Psalm CV. 5 en 6.

Tekst: 2 Petri I: 19. « Ende wij hebben het Prothetische woord, dat zeer »vast is: ende gij doet wel dat gij daarop acht » hebt, als op een licht schijnende in een duistere »plaatse, tot dat de dag aanlichte en de morgen» slerre opga in uwe harten,»

inleiding.

Daar is (Geliefde Toehoorders) in het Christendom, dat thans onder dien naam bekend is, aan twee dingen groot gebrek, hetwelk kenbaar wordt uit twee soorten van dwalende menschen in hunne stelling endaden,

Sluiten