Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke dwalende zijn ia zaken van de godsdienst, ten opzigte ran het regt gebruik der middelen; zoodat er gemist wordt in den een, een regt kennen van de middelen in hunne wezenlijke waardij, staande daar te los en te verkeerd lijdelijk; en de anderen kennen dezelve niet in derzei ver krachteloosheid, zoo wanneer dezelve alleen zijn, en vergezelschapt met eigen vernuft, maar niet met des II. Geestes leiding; deze leggen te veel gewigt op de middelen , want zij steunen op het bloote waarnemen van dien, zoodat ten gevolge daarvan ontbreekt: deels eene kennis van de volstrekte noodzakelijkheid der middelen, en deels eene kennis van de ongenoegzaamheid der middelen, zonder de krachtdadige werking der Genade onder dezelve. Om ulieden echter hier een weinig duidelijker opening over te doen ; zoo neemt in aanmerking dat er menschen zijn die gansch niet middelijk willen werken. Van daar dat men zoo veel hoort zéggen: het is al even veel waar dat wij loopen en wat wij doen, want indien een mensch geen uitverkorene is, dan is alles vergeefs, hij gaat toch verloren ; en is hij uitverkoren , dan moet hij zalig worden, hetzij wal hij doet. Een ander hoort men , (wanneer dat dezelve vermaand wordt over het bewandelen van eenen verkeerden weg, opdat \ hij daarvan afstand zoude doen) dat hij zegt: ja, wanneer ik daar af moet, of dat ik daar los van worden zal, dan zal mij de Heere daar moeten afbrengen, en mij van datzelve los moeten maken. Dit is in zeker punt wat de stelling belangt, eene voldongen belijdenis van waarheid , zuiver orthodoks , maar de fontein waaruit dezelve vloeit is van des duivels oorspronkelijke praktijk, welke de menschen zoowel als orthodoksche belijders,zonder waarachtige kenmsse Godsen zich zeiven . zonder ware Godzaligheid naar de helle brengt als hij dit doet degenen die vijanden zijn van de waarachtige leere der zaligheid , steunende op eigen geregtigheden , zonder God en Christus. Want van daar is het dat de menschen dewelke hier schuldig staan , zorgeloos en onbekommerd zijn , en wanneer er iets tot hunne beschuldiging voortgebragt wordt, terstond vluch-

Sluiten