Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reden , namelijk die daar toont, dat het woord des Heeren in uw harte (hetwelk nog verduisterd is) niet heeft geschenen als een licht, en dus geen acht geeft op het woord als een licht zijnde:

a. Menschen daar bestaan bij u zooveel redenen waarom dat wij dit rond uit moeten zeggen , door welke gij doorslaande bewijzen geeft, om ons te doen gelooven ; dat onder de groote menigte welke hier vergaderd is , verre weg de meeste nog vreemdelingen zijn van de kennis des woords in deszelfs natuur en uitwerking, en nog ganschelijk in het duister wandelen. Uit vele zal ik maar een weinig tot uwer overtuiging op noemen: gij zijt dan nog vreemdelingen van het licht.

1. Die nog leeft in zorgeloosheid, en geen achterdocht hebt over uwen staat voor de eeuwigheid. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn zegt uw duister harte , en gij gaat zoo als een os voor de bijl maar onbekommerd heen , tot dat de dag der slagtinge aanbreekt, en de wraak des Almagtigen en Regtvaardigen Gods u zal treffen , wiens doel u niet zal missen, ten zij dat gij veranderd wordt door ware bekeering. O mensch indien het woord Gods, eens kwam schijnen in de duistere plaatse van uw hart, en gij daar bij eens kwaamt te zien den staat uwer ellende , dan zoudt gij leeren weenen over de breuke uwer ziele , de klove, welke door uwe schuld tusschen God en u ligt.

2. Er zijn er ook die mede gerust en werkeloos zijn in hunnen staat, welke belijden , dat zij nog verduisterd zijn , maar toch zich zeiven troosten en behelpen met belijdenis van hun eigen onmagt, hetwelk zij tot eene remedie van toevlucht voor hun zeiven maken, en zich in zake van beschuldiging over hunne zorgeloosheid, met dezelve verdedigen, O menschen indien gij daar u zeiven zonder dat uw onmagt u regt bekend en uw schuld voor God wordt, werkeloos en zorgeloos kunt behelpen, dan is zulks een klaar bewijs, dat gij nog het licht des Goddelijken woords uit uw harte mist. Gij zoudt u daar niet verbergen , zoo u het gevaar van uw staat eens door licht naar binnen bekend wierd. Zult

Sluiten