Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inwonend bederf uw zielsoog benevelen ; maar gij moogt toch wachten op vernieuwing van de doorbreking van dat licht in het hart; want daar het eens geschenen heeft naar binnen daar zal het blijven lichten tot den tijd van uw sterven , en dan zult gij meer zien. Och dat gij dan inzonderheid moogt letten op het woord, wat u hetzelve van u zeiven , en van God in Christus openbaart.

b. Om dan met een woord tot uwer vertroosting te besluiten-, laat ons de vermaning van petrus tot eene zaak van onze betrachting in blijdschap zijn., opdat wij hoe langs hoe meer verzekering mogen verkrijgen , door het acht nemen op het Woord, hetwelk (als door den Heere niet alleen gegeven is in het gemeen, maar in het bijzonder in deszelfs kracht in onze harten gegraveerd) ons eigen geworden is, en als onzen beroepbrief, welke wij binnen in ons hebben , als van den Heere beroepen te zijn tot heerlijkheid en deugd. Laat ons daarop acht nemen _als op een licht schijnende in eene duistere plaatse , tot dat de dag aanlichte en de morgensterre opga in onze harten, die dag der eeuwige heerlijkheid , welke wij te verwachten hebben naar dat woord des Heeren , en die binnen korten tijd aanbreken zal. Die dag , in welken wij ontdaan zullen zijn van de inwonende duisternis onzer harten, in welke geene beneveling meer vallen zal op onze kennis en beschouwing van Hem die ons Gode gekocht heeft met zijnen bloede. Die dag waarop geen nacht meer volgen zal, en waar de gestalte onzer ziele voor geene verwisseling meer zal vatbaar zijn. Hier hebben wij nog duisternis in overvloed in ons hart, en een daardoor veroorzaakt gebrek in onze kennis, veel verwisseling van de gestaltens onzes gemoeds, maar wij zullen in dien dag, welke staat door te breken , niets van deze dingen meer zien ; maar eene volmaakte kennis en genieting van den Drieeenigen God in Christus zal ons deel zijn. Die dag waar dat wij niet meer op het kompas des woords, op dat licht middelijk onzen koers te rigten zullen hebben , maar waar het ons werk zal zijn, om ons zeiven met

Sluiten