Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. instellingen eener kerkelijke gemeente, bestemd voor de behoeftigen eener bepaalde godsdienstige gezindte en van harentwege bestuurd;

e. instellingen van gemengden aard, in welker regeling of bestuur door de burgerlijke overheid van wege eene kerkelijke gemeente gezamenlijk wordt voorzien;

d. instellingen, door bijzondere personen of door bijzondere, niet kerkelijke, vereenigingen geregeld en bestuurd (1).

In de Memorie van Toelichting wordt gezegd: » het belang van den staat vordert, dat de onderscheiden instellingen van weldadigheid regelmatig werken'' (2).

Elders: »de wettelijke regeling, door de Grondwet gevorderd, betreft het armbestuur in zijn geheel, zonder eenige beperking. Naar het oordeel de* gouvernements omvat dat armbestuur alle instellingen van weldadigheid, welke zorg voor behoeftigen in of buiten gestichten ten doel hebben, even als de werkhuizen of andere gestichten, bestemd tot opneming van bedelaars en Iandloöpers'*'(3).

2. De bedoeling der wet ïs: » het regelmatig werken der onderscheiden: instellingen van weldadigheid tot bereiking van aller doel, de leniging der armoede, zoo ver de beschikbare middelen reiken, en op zulk eene wijze, dat luiheid en lediggang niet worden gevoed" (4).

(1) Art. 3.

(2) Al- 2, bl. 14 van de te Groningen bij de Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema in 't licht verschenen uitgave.

(3) Bl. 15, al. 2. (4) Memorie, bl. 14, al. 2.

Sluiten