Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Der armen is ons te algemeen gesproken.

Van. armen, zou, als men de veronderstelling of het beginsel ware toegedaan, kunnen aangaan.

Daarbij bleef dan altijd nog onbepaald, aan welke armen zou moeten worden gedacht.

Dit zou dan, naar de letter en den geest van verordeningen en bepalingen, kunnen worden uitgemaakt.

Der armen leidt tot eene allerverdetfelijkate almagamering van het armengoed; vooral, als het burgerlijk bestuur er de handen in krijgt, 't welk uit den aard geneigd moet zijn, armen, wie ze zijn mogen, tot welke gezindte behoorende, te gemoet te komen.

Uit fondsen en inkomsten zou dan maar vrijelijk kunnen genomen worden, en de gelden ongetwijfeld tot een geheel ander doel gebruikt, dan waartoe ze oorspronkelijk waren bestemd.

De armen der gezindte, wie? bezittingen en inkomsten van weinig beteekenis waren, konden dan wel eens ten koste van de behoeftigen.. eener andeee, wel bemiddelde gezindte zeer worden bevoordeeld.

Wanneer, gelijk de wet dit wil, het burgerlijk bestuur grooten invloed op het beheer van alle instellingen van weldadigheid kreeg, zou zulks, indien dit uit mannen van verschillende geloofsbelijdenis ware zamengesteld, tot verregaande onregtvaardigheden kunnen leiden.

De gemeenten zijn in ons vaderland te vinden, waar de meerderheid der bevolking tot de gezindte behoort, wier instellingen van weldadigheid schrale

Sluiten