Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezittingen en inkomsten heeft, terwijl,eene andere, min talrijke gezindte, en die daardoor verre weg de minderheid heeft in het plaatselijk of ook gewestelijk bestuur, het geluk heeft, rijke,? instellingen van weldadigheid te bezitten.

De menschelijke partijdigheid zou hier bedroevende uitkomsten kunnen opleveren.

Maar, buitendien:

2. Wij protesteren tegen de veronderstelling of het beginsel zelve.

De bezittingen en inkomsten van alle instellingen van weldadigheid zijn en blijven het goed van hen, die ze tot- een weldadig doel bestemd hebben; van hen of van hunne nakomelingen, of van 't zedelijk ligchaam 'twelk zij uitmaken , 't zij ze die bezittingen nog gestadig blijven onderhouden en vermeerderen of niet.

Onder voorbehoud van verantwoordelijkheid aan hen, worden ze bestuurd door die personen, aan wie zij dat bestuur hebben opgedragen.

Zij zijn en blijven bij magte, voor zoo ver die goederen^ niet door uiterste wilsbeschikking eene onveranderlijke en onvervreemdbare bestemming hebben verkregen, om die bestemming te wijzigen of te veranderen en daarnaar te doen beheeren.

>• Vloeijen die goederen uit uiterste'wilsbeschikkingen voort, zoo zijn de corpoi'atiën, tot welke ze behooren en de bestuurders, aan wie ze zijn toevertrouwd, tot de naleving dier beschikkingen steeds verpligt

Die goederen, die bezittingen en inkomsten worden

Sluiten