Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden ontzet, dan ten algemeenen nutte en tegen voorafgaande schadeloosstelling."

»De wet verklaart vooraf, dat het algemeen nut de onteigening vordert."

Welk eene onteigening wordt bedoeld, blijkt genoeg uit het woord aelve. Het is die, welke voor het aanleggen van wegen, het graven van vaarten, als anderzins, gevorderd wordt.

De onteigening, voor zoo ver ze gerekend kan worden, door de ontworpene armwet te worden te weeg gebragt, is niet voorafgegaan door eene wet, die verklaard heeft, dat het algemeene nut dezelve vordert.

In welk eenen zin het Burgerlijk Wetboek het eigendomsregt, hetwelk aan de ingezetenen door de Grondwet gewaarborgd is, verstaat, blijkt duidelijk genoeg, en blijkt daaruit tevens, hoe de armwet de regten van derden aantast, ook voor zoo ver deze

b. door het Burgerlijk Wetboek zijn verzekerd.

1. Art 625 luidt: » Eigendom is het regt, om van eene zaak het vrije genot te hebben en daarover op de volstrektste wijze te beschikken, mits men er geen gebruik van make, strijdende tegen de wetten of openbare verordeningen , daargesteld door zoodanige magt, die daartoe, volgens de Grondwet, de bevoegdheid heeft, en mits men aan de regten van anderen geen hinder toebrenge."

Voorloopig merken wij hier aan, dat men in de Grondwet vergeefs zoeken zal naar eene aanwijzing, waarbij de Regering of de Staat wordt gekenmerkt

Sluiten