Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 170 der Grondwet luidt s » De tusschenkomst der Regering wordt niet vereiscjlt bij de briefwisseling met de hoofden der onderscheidene kerkgenootschappen, noch, behoudens verantwoordelijkheid volgens de wet, bij de afkondiging van kerkelijke voorschriften."

Behoudens verantwoordelijkheid volgens de wet, is dus de afkondiging van kerkelijke voorschriften volkomen vrij.

De vrijheid dier afkondiging zou weinig beteekenen, indien niet ook het geven dier voorschriften zelve vrij ware.

Er behoeft niets meer gezegd te worden, om aan te toonen, dat eene staatswet, die kerkelijke voorschriften geeft, in die vrijheid ingrijpt, j.

De vrijheid èn van voorschriften èn van derzelver afkondiging is daarmede gelijkelijk aangerand..:

Het doet er niet tóe, of de arm wét, gelijk bl. 18 der Memorie van toelichting uitvoerig betoogd wordt, slechts een derde der instellingen van weldadigheid in Nederland zou omvatten, indien zij-niet ook de diakoniën bevatte. Het nuttige of wenschelijke, dat de wet ze dus ook bevatte, moge eens voor een oogenblik worden toegegeven, dit grondvest nog geemregt; Het komt er eerst op aan, of de wet regt heeft, dit te doen. Heeft zij dat niet, dan is zij, hoe wettig ook in vorm daargesteld, inderdaad het grpotste onregt. En wat ze zich van hare bedoeling voorspiegele, dit heeft' alles met de vraag van regt niet te maken, die alleen beslissen moet.

Het algemeen reglement op de diakonieadministratie bij de Nederlandsche Hervormde kerk, aangenomen in

/

Sluiten