Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rekening en verantwoording te doen; ja het feit van zulk eene wet is mogelijk, maar de zaak zelve zal niet anders dan wettelijk onbeöt en wel van den grof sten aard zijn."

Over dit door den heer Sloet ter neêr gestelde een paar opmerkingen:

Wij volgen daarbij enkel de denkbeelden in die orde, waarin ze bij den schrijver voorkomen.

De ware verhouding van de diakenen tot hen, die geven, kan niet juister en vollediger worden uitgedrukt, dan hier geschiedt

Zij is zoo eenvoudig en in den aard der zaak gegrond, dat men zich verwonderen moet, hoe het mogelijk zij, dat iemand met gezonde hersenen zich die verhouding ooit anders denken kunne of hare waarheid immer betwijfelen.

Zij mag geacht worden, tot een soort vannatuurregt te behooren, 'twelk boven elke geschrevene wet gaat; een regt, in 's menschen hart gegrift, en 'twelk niet dan met de grootste onregtvaardigheid kan bestreden of onthouden worden.

Alle regt gaat in dezen van de gevers uit, zegt de heer Sloet naar waarheid.

Zij hebben hunne penningen niet verstrekt, om in de schatkist of de gemeentekas gestort te worden, ten believe van het burgerlijk bestuur.

Ook de erfmakingen aan de diakoniën zijn daartoe niet gedaan.

Op de erfmakingen wordt hier niet zonder reden nadrukkelijk gewezen.

Sluiten