Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gén, hoe laag moet de wetgeving van zulk een Staat, gezonken zijn !

Ondragelijk zijn zulke banden.

De liefde kan zich niet anders, dan door zich zelve laten binden.

Zij schudt alle andere kluisters af, of zij treedt ze met voeten.. *,

Maar, als hier eene wet is tusschen beide getreden , en die wet moet gehoorzaamd worden, en men kan, of ook, -men wil haar niet ontduiken , dan worden zulke banden, ten laatste,

doodelijk voor de weldadigheid.

Met zulk eene wet voor oogen, sticht geen bü? zonder persoon meer eene instelling van liefde.

Hij wil, hij kan zich zelf niet met de banden belasten, die hem zouden gaan knellen.

Hij wil, hij kan het ouderen, kinderen, erfgenamen , wie ook, niet doen.

Hij heeft er geen lust, geen moed toe.

Wat uit zijne beurs, ten behoeve eener zoodanige instelling, vloeijen zou, dat blijft terug, en, ten ware de Staat er meer prijs aan hecht, alle instellingen van weldadigheid te beheeren, dan dat er vele op zijn gebied bestaan, dat er zoo veel • mogelijk welgedaan, en de armoede zoo veel noodig gelenigd worde, moet hij eene wet laten varen, die een, absolutisme ademt, dat evenmin met de liefde , als met het wettig regt van het individu, ziek verdraagt.

't Zal wél gemeend zijn, maar 't schijnt eene satire, als m de Memorie gezegd wordt (1): »De vrijheid

(1) Zie bl. 17, voorlaatste al.

Sluiten