Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bescheidenheid en ootmoed ligt aan het oog van elk ander willen hebben onttrokken ? Kan niet het geheele doel gemist worden, wanneer hier alles publiek wordt? althans de gelukkige werking, die de oprigter der instelling zich beloofde, worden belemmerd en gedwarsboomd ? — Denkt men nog eens, dat het hier. Ook instellingen van bijzondere, zelfs van enkele personen geldt, dan weet men bijna geen naam te vinden voor een eisch, zoo als hier gedaan wordt!

Doch er wordt immers nog iets veel ergers in dit artikel voorgeschreven.

Wil men zich, 't zij als zedelijk ligchaam, 't zij als particulier persoon, aan de hier gemaakte bepaling niet onderwerpen; wil men zijn eigendomsregt niet laten verkrachten; wil men zich aan geen geldelijk bezwaar nog daarbij onderwerpen; wil men zijn regt, van zelf zijne instelling geheel vrij te regelen, niet wegwerpen; wil men zijn geheim, teeder en belangrijk misschien beide, voor zich behouden — dan komt de wet, en trapt op eens alles met voeten, 't Wordt alles te zamen overhoop geworpen en onherstelbaar weggeroofd. De wet verklaart de bijzondere instelling voor eene publieke, stelt die daarmede gelijk, en past de bepalingen, betrekkelijk staats-, provinciale of gemeenteinstellingen, op die instellingen toe.

Dat is eene dwingelandij, waarvoor zelfs Napoleon erugbeefde.

Zou er, bij het ontwerpen niet aan gedacht zijn , welk eene verkrachting van uiterste wilsbeschikkingen ook hier geoorloofd wordt verklaard?

Sluiten