Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 13 maakt art. 12 ook op werkhuizen toepasselijk. Ook hier wordt het eigendomsregt en de zoo even gezegde vrijheid aangetast. De werkhuizen hebben echter nog wat ander.s te wachten. »Wij behouden ons voor,'' zegt het ontwerp: »bij maatregel van inwendig bestuftr, algemeene regels voor do inrigting van werkhuizen te geven." Die zullen nog eens regt aan banden worden gelegd! Of dit regt zij ? vraagt men ntet. Binden, regels geven, dat wil zeggen, geheel beheerscheu is de leus onder eene Grondwet der vrijheid! Wat er te wachten zijy ziet men eenigzins uit de Memorie op het artikel, waar het heet: »Er zijn regels, wier betrachting bij werkhuizen in het algemeen belang is, b. v.; om zooveel mogelijk'voor te komen, datzij, door enkel het werk te verplaatsen, de bijiondere nijverheid benadeelen en alzbo ook slechts de armoede verplaatsen ; de regeling van den arbeid en de werktijden; en de verzekering, dat het loon, in de werkhuizen toegekend, steeds geringer zij dan voor gelijkseorticen arbeid in de gewone maatschappij kan worden verkregen. Het is daarom wenschelrfk, dat, indien het uit te oefenen toezigt de behoefte daaraan mogt doen kennen, de Koning bij magte zij, verbindende regels aangaande die instellingen te geven."

'tls hier echter ook al weêrniet de eerste vraag: wat in het algemeen belang is? maar: wat regt is? Zonderling, dat men, bij een ontwerp van wet dit niet in het oog houdt En toch moet dit worden in 't oog gehouden, en geldt de vraag naar regt hier boven alles bij al de opgenoemde punten. En beant-

Sluiten