Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar 't is dit niet, waarop wij eigenlijk hier nog wilden letten. — Daar is iets anders.

Wanneer men het zoo even gezegde ontkent, lezen wij eene zeer opmerkelijke bijvoeging: waarvoor, voor het scheppen van een geheel nieuwen toestand, namelijk, het tijdstip nog niet gekomen schijnt.

En de tweede alinea verder: de Grondwet veroorlooft , des noods, verdér te gaan, en de geheele armzorg als eene publieke dienst te beschouwen. Maar zoo ver te gaan, schijnt thans noodig noch nuttig.

Al wie belang stelt in de vrije armzorg der liefde, moet van deze verklaringen der Regering ernstig nota nemen.

Er is dus met deze wet nog niet aangeboden, wat de Regering wel aan de Kamers zou willen aanbieden; willen, namelijk, van het ideale standpunt uit, waarop zij hier duidelijk genoeg zegt, dat zij staat.

Zij voegt zich nu, bij het thans aangeboden ontwerp , naar hetgeen, haars inziens , de tijd vooreerst nuttig en noodig maakt.

Daarmede is Volstrekt niet gezegd, dat er niet nog iets geheel anders zal volgen.

Deze wet schijnt slechts eene praeparatoire voor eene latere, geheel herscheppende, wij zouden vreezen, alles omkeerende en vernielende te zijn.

Als de Regering door deze wet eerst weet, wat de kerkelijke en bijzondere instellingen bezitten, zal zij deze bezittingen als die van den Staat kunnen gaan beschouwen, en ze tot de publieke dienst der armverzorging trekken.

Sluiten