Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strekte meerderheid verkregen wordt, geschiedt de keuze uit de twee leden, die het laatst de meeste stemmen op zich vereenigd hebben 5 bij het staken der stemmen beslist het lot.

De aftredenden zijn herkiesbaar.

Akt. 5.

De gewone vergaderingen worden gehouden op den tweeden Donderdag van elke maand, in de Kerke-raadskamer der Nieuwe-Kerk, en des avonds te zeven ure geopend.

Aet. 6.

De Voorzitter is bevoegd eene buitengewone vergadering te beschrijven, waarvan de kennisgeving, bij biljet aan de leden, uiterlijk des avonds te voren moet geschieden. Ifr zoodanige vergadering worden geene andere zaken behandeld, dan waarvoor^ zij is beschreven.

Akt. 7.

De leden hebben zitting en stem naar rang van diensttgd, vroegere dienst daaronder begrepen; de diensttgd gelijkstaande, wordt de volgorde door den leeftijd bepaald.

De Voordracht t* begeving dei openvallende betrekkingen van Deur-wa»der, Plaats-bewaarder en Bewaarster, geschiedt door hetuid, hetwelk óp het tgdstip «er openvalling\het oudste in rang is van die leden, door welke nog no»it zulk eente voordracht is gedaan, welke voordracht, Wanneer geene overwegenie bezwaren temaakt worden, yloor de Vergadering in e\ne benoeming veranderd wora,t. Zie artikel\10.

Telken jare, nadat de nieuw ingekomen leden hebben zitting genomen, wordt eene door den eersten Secretaris opgemaakte lijst, houdende den. "f ang jter leden, beneyens de orde, waarin «kor hen de/^anTrj-ff voordracht geschieden zal, voorgelezen en gearresteerdTdoor den Voorzitter en den Secretaris geteekend, en in de Notulen opgenomen.

Sluiten