Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeve Hrr y^11h-<''n"1'1^'in^''''', *ni" ,r'^r lid-der Vergadering.

Aet. 20

-7^, Bij onsteltenis van één der Secretarissen, wordt deze

in alle werkzaamheden door den anderen vervangen. Geen van beiden ter vergadering tegenwoordig zgnde, draagt de Voorzitter hunne werkzaamheden aan een' der leden op.

Aet. 21.

Geen der leden voert, zonder verlof van den Voorzitter, het woord.

Aet. 22.

Geen der leden mag zich aan eenige Commissie onttrekken, dan om redenen, door de Vergadering gewettigd.

Aet. 23.

Alle besluiten worden genomen bg meerderheid van stemmen, tenzg daarin bg dit Reglement op andere wgze zij voorzien.

Aet. 2.

Ingeval van staking der stemmen, beslist die van den Voorzitter, tenzg ook daarin bg dit .Reglement op andere wij/,e zij voorzien.

Aet. 25.

Indien minstens drie leden)e-riangen, dat eenig rapport, alvorens daarop lE^uite», ter lezing voorligge, wordt daaraan gevolg gegeven.

Aet. 26.

Ieder lid heeft vrijheid te doen aanteekenen, dat hg* zich met een genomen besluit niet vereenigt. Wanneer men zulks door schriftelijk protest wil laten volgen, wordt

Sluiten