Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die als zoodanig fangeeren, zoo lang zij, na hunne benoeming tot deze Sub-Commissie, leden zijn der Algemeene Commissie, echter onder deze bepaling, dat uit zes van de na te noemen acht Sub-Commissiën tot de Kerken, respectievelijk slechts één lid in deze Commissie zitting hebbe. Zg kiest zelve haar bestuur.

Art. ié.

I Jr

Zg vergadert in de Kerkmeesters/kamer van de Wester- M Kerk, en wordt door een der DeurVwaarders van die Kerk bediend, zonder dat deze daarvoor wordt bezoldigd. Art. 4"8.

Zij is in het algemeen bedacht op alles, wat strekken kan om de uitgaven te verminderen, en dient daartoe in voorkomende gevallen de Vergadering van consideratie en advies.

Art. 4%.

Bg het openvallen van eenige betrekking, waarvan de begeving aan de Algemeene Commissie is opgedragen, beoordeelt de Commissie ter Bezuiniging, en wel, voor zoo veel betreft eenen Beambie in eene bijzondere Kerk, in vereeniging met de Sub-Commissie tot die Kerk, de voorwaarden, waarop zoodanige begeving zou behooren te geschieden, met in acht neming van het bepaalde bg Art. 20 van het Algemeen Reglement en van de Besluiten, door */" de'tÜommissie te dien aanzien genomen of te nemen, en

/ / LUr dient die-V^igadering, deswege met haren raad.

' Zg neemt'bgzonder in overweging in hoe verre of re¬

cognitiën, of subsidiën van jaarwedde, vuurgeld, enz., al dan niet zullen gevorderd of verleend worden.

C. Commissie ter Vermeerdering. Art.

De Commissie ter Vermeerde/ing bestaat uit zes leden, die als zoodanig fungeeren, zoolang zij, na hunne benoe-

Sluiten