Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarentegen mag men eene onbezette plaats innemen in banken, lager in rang dan zijne eigene, naar volgorde, wanneer in deze geene plaats meer is. Bij de Godsdienstoefening in de Nieuwe Kerk welke bij gelegenh. v/h jaarlijks bezoek van Z. M. aan deze stad, gehouden wordt, zullen de 2 eerste plaatsen in de Kerkmeestersbank ter beschikking worden gesteld van den Heer Commissaris des Konings in NoordhollaDd en den Heer Burgemeester van Amsterdam.

Akt. 17.

In de bovengenoemde banken, mag, met toestemming der daarin zitting hebbenden, ook aan anderen plaats verleend worden, doch niet dan nadat de Predikant is opgetreden. Er zal in die banken geen grooter getal mogen geplaatst worden, dan de Sub Commissie in hare prudentie zal voorschijveD. Die vergunning wordt echter niet tot vrouwen of kindereu uitgestrekt.

o. Vrije Plaatsen. Art. 18.

Vrije plaatsen zijn de zoodanige, waarvan het gebruik zonder betaling aan bepaalde personen wordt toegekeud, als aan:

Predikanten.

Ouderlingen en oud-Ouderlingen. Diakenen en oud-Diakenen.

Collectanden, in overeenstemming met daaromtrent bestaande bepalingen. Godsdienstonderwijzers. Krankenbezoekers.

Deze allen in voor elk hunner bestemde banken. "Organisten, in de Kerk, waarin zij dienst doen.

Sluiten