Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Commiss^VgéFoord te lïebben, voor de uitvoering zorg draagt. Alleen bij bet ontstaan van gebreken, kort voor het houden der Openb. Godsdienstoefeningen, die bij niet herstelling daarvoor hinderlijk mogten zijn, hebben zij de bevoegdheid dadelijk de hulp in te roepen van de gewone werkbazen.

Art. 10. 'V- ' /^üë^archltéct en/opzigter jlwfeben ten allen tijdei toegang tot de kerken en 'de daarbij behoorende gebouwen.

Art. 11. KJ | Bij eventueele brand in een der gebouwen, g4»en.3rj\ de^ architect jm^zigter[.dad4üJi kennis van zoodanig ongeval. \Z Art. 12.

Zij zijn verpligt, hunne medewerking te verkenen. *>or zoo verre dit ik overleg met gonoomdon architect en- opzigter wenschelijk wordt geacht, tot eene «g**ge uitvoering van de aan dezen opgedragen werkzaamheden, en dit evenzeer te bevelen aan de onder hen staande mindere beambten, als Deurwaarders enz.

Art. 13.

Zij geven, buiten den tijd van openbare Godsdienstoefening, zonder geleide, aan niemand toegang tot de Kerken, behalve aan hen, die daarop recht hebben.

Art. 14.

Zij zijn verantwoordelijk voor al de roerende goederen tot de Kerken behoorende.

Art. 15.

Zij bevorderen, onder goedkeuring van Gecommitteerden, de verhuring der zitplaatsen, en zijn belast met de in-

Sluiten