Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen, of voor persoonlijk recht in gedistingueerde banken wordt afgegeven.

Aan de Plaats bewaarders worden door de GeeofHtnitfceer-

ien lijsten verstrekt, bevattende de namen deypersonen, die geen kaart ontvangen, maar alleen voor zich hetrecbt van medeplaatsneming hebben verkregen in ééne of meer banken. Art. 9.

Nadat de Predikant zal zijn opgetreden, zullen in de gedistingueerde banken ook plaatsen mogen gegeven worden, wanneer daartoe vergunning gegeven wordt door de daarin zitting hebbende.

Niet meer personen mogen geplaatst worden dan door de Sub Commissie van iedere Kerk voor de banken is bepaald. Vrouwen en kinderen zijn hiervan uitgesloten. Art. 10.

liet is aan Plaats-bewaarders en Bewaarsters niet geoorloofd, met iamand eenige overeenkomst aan te gaan, om, bij ééne of meer predikbeurten, eene der onverhuurde plaatsen ten gebruike open te houden of te doen inruimen. Art. 11

Zij zijn verplicht na het einde van elke Godsdienstoefening de stoelen, stoven, bijbels, enz. behoorlijk te plaatsen of op te ruimen, en alle onreinheid weg te nemen.

Bij het plaatsen der stoelen wordt de volgorde der nummers nauwkeurig in acht genomen.

Art. 12.

De deuren, met uitzondering van ééne, die altijd open moet blijven, benevens de hekken, binnen de Kerk, worden gesloten dadelijk na den laatsten voorzang, en wordt daarna niemand binnen gelaten.

Het openen van dturen en hekken geschiedt dadelijk na het uitspreken van den zegen aan het einde der Godsdienst-

Sluiten