Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beglement, alsmede bij onverhoopte geschillen in haar midden, wordt de beslissing opgedragen aan zes van hare leden in vereeniging met zes leden uit den Algemeenen Kerke-raad, niet tot de Commissie behoorende.

Abt. 37.

Indien de Commissie, in Art. 36 vermeld, tot geene beslissing mogt kunnen komen, of wanneer men meent zich daaraan niet te mogen onderwerpen, doet de Algemeene Kerke-raad bij volstrekte meerderheid van stemmen uitspraak; maar zullen, in geval van geschillen bovengenoemd , diegenen zijner leden, welke zitting hebben in de Commissie, geen deel mogen nemen in deze raadplegingen.

Abt. 38.

Jaarlijks, vóór den eersten Julij, wordt door de Commissie de Eekening over het afgeloopen jaar, in duplo, aan den Algemeenen Kerke-raad ter goedkeuring ingezonden, met overlegging van eenen Staat van al de bezittingen en bijzondere fondsen, bedoeld bij Art. 24 van dit Beglement.

Abt. 39.

Bijaldien geene bezwaren zijn gerezen, of deze zijn uit den weg geruimd, wordt de rekening ten blijke van goedkeuring van wege den Kerke-raad geteekend, welke daarna aan de Leden der Gemeente de gelegenheid geeft, om haar te kunnen inzien, waarbij drie leden van den Algemeenen Kerke-raad en drie leden van de Commissietot het Bestuur over de Kerk-gebouwen, Goederen, Fondsen en Inkomsten, enz. moeten tegenwoordig zijn. Tijd en plaats daartoe worden des Zondags te voren van de predikstoelen bekend gemaakt. De door den Algemeenen Kerke-raad geteekende rekening wordt daarna aan de Commissie, ter hare decharge, teruggezonden.

Sluiten