Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aet. 24.

Ingeval van staking der stemmen, beslist die van den Voorzitter, tenzij ook daarin bg dit Reglement op andere wijze zij voorzien.

Abt. 25.

Indien minstens drie leden verlangen, dat eenig rapport, alvorens daarop te besluiten, ter lezing voorligge, wordt daaraan gevolg gegeven.

Abt. 26.

Ieder lid heeft vrijheid te doen aanteekenen, dat hij zich met een genomen besluit niet vereenigt. Wanneer men zulks door schriftelijk protest wil laten volgen, wordt het in de volgende vergadering bij de beoordeeling der notulen ingebracht en voorgelezen, en voorts in het Archief bewaard. Na 9'/, uur worden geene nieuwe zaken meer in behandeling genomen.

Abt. 27.

Vóór het sluiten van elke gewone vergadering geschiedt hoofdelijke omvraag. Indien daarbij eenige mededeeliug of voorstel wordt gedaan, en minstens drie leden vorderen, dat de beraadslagingen daarover tot de volgende vergadering worden uitgesteld, wordt daaraan voldaan, en legt de voorsteller zijn voorstel alsdan schriftelijk over.

Abt. 28.

Indien eenig lid uittreksel der notulen verlangt, wordt hem dat door den tweeden Secretaris verstrekt.

Abt. 29.

De Vergadering wordt bediend door eenen bode, die ook buiten de vergaderingen ter beschikking staat van Secretarissen.

Sluiten