Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen de Sub Commissiën den schuldigen eene boete van f '6 tot ƒ 6 ten behoeve van het Kerkeraads-Fonds, genaamd »Fonds Charitatis", opleggen, en bij herhaalde overtreding hen in hunne dienst schorsen. De Beambten zjjn aansprakelijk voor hunne onderhoorigen. Van de schorsing geven de Sub-Commissiën kennis aan de Algemeene Commissie in bare eerstvolgende vergadering.

Aet. 73.

Zij verplichten de Kerkeljjke Beambten, zich ten nauwkeurigste te gedragen naar de Instructiën voor de Kosters, Deurwaarders, enz. gearresteerd bij de Algemeene Commissie.

Aet. 74.

Zij doen de Kerkelijke Beambten, naar een vastgesteld model, nota houden van al hunne ontvangsten, met vermelding van hunne onkosten, en die nota op bepaalde tijden, minstens van drie tot drie maanden, in hare vergadering overleggen. Na den afloop des jaars wordt door de Sub-Commissiën in hare notulenboeken aanteekening gedaan van het bedrag dier ontvangstenen uitgaven, en daarvan kennis gegeven aan de Commissie ter Bezuiniging.

Aet. 75.

Zij hebben geene bevoegdheid, eenige nieuwe posten te creëeren, of eenige toelage of schadevergoeding te verleenen, dan op besluit der Algemeene Commissie.

Bij de rekening der Sub Commissiën moet van zoodat nig besluit omtrent toelage of schadevergoeding blijken.

ad o.

Aet. 76.

De Sub-Commissiën zgn bevoegd tót aanstelling van

Sluiten