Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kannen verkondigen. Deze moeder was zeer verwonderd, toen zij voor de eerste maal zag, dat de leeringen van het papismUs zoo in tegenspraak zijn met de geopenbaarde waarheden. Met de overige leden zijner familie was het niet zoo gelegen. Maar de Heer, flie de bedrnkten vertroost en hen verblijdt, die bedroefd zijn tot bekeering, schonk den heer bauduin zijne hulp.

Hij besloot dan eindelijk den 2den Junij 11. zijne betrekking als Vicaris en Roomsch Priester neder te leggen, en zond te dien einde aan de Bisschop van zijn kerspel den volgenden brief:

Monseigneur!

Ik acht het van mijnen pligt, U te verwittigen, dat de Heer, onze «God, mij door zijne goedheid er toe gebragt hebbende zijn goddelijk Woord te lezen en te overdenken, welk woord zoo veel licht en troost in het harte des Christens verspreidt, ik na rijp nadenken tot de vaste overtuiging ben gekomen, dat de Roomsch Katholieke Kerk de zielen niet leidt in de wegen, welke de Heiland der wereld ons heeft aangewezen, en dat zij niet de getrouwe bewaarster van de Heilige Schriften is, aangezien zij er zich geheel van verwijderd heeft. Daarom verzoek ik U, Monseigneur, mijn ontslag als Priester der Roomsche kerk te willen aannemen, van welke ik mij afscheid, om mij aan het Evangelie te verbinden, en mijn leven in te rigten naar de eerste voorschriften des Christendoms. ' Ontvang, Monseigneur! mijne onderdanige cerbe wij zingen.

(get.) a. bauduin.

Uit de datums van de volgende brieven kan men zien, hoe veel vrees er bij de hooge geestelijken van het bisdom van Namen heerschte. Wij mogen den inhoud dezer brieven gerust bekend maken, eensdeels, omdat zij de schrijvers derzelve

Sluiten