Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziet ge wel, dat deze uitdrukking bij den eersten oogopslag eene ongerijmdheid schijnt? Maar laat ons toch vooral niet voorbijzien, dat de woorden goed en slecht zeer betrekkelijk zijn. Goed is alles wat aan het oogmerk voldoet, — wat aan het doel beantwoordt, — en dientengevolge is het zeer wel mogelijk, dat iets goed en slecht tegelijk is; dientengevolge spant de een al zijne krachten in om datgene te verkrijgen wat door anderen ternauwernood een' blik wordt waardig gekeurd, — wellicht met verachting en afschuw wordt voorbijgegaan.

Komt, beschouwen we ons spreekwoord eens wat meer van nabij. En nauwelijks betreden we het natuurlijk gebied, of we zien de waarheid, die er in opgesloten ligt, tenvolle bevestigd. Welaan, gij, wereldling, van het goede kunt ge niet te veel hebben, zegt ge. Laat ik u enkele dingen opnoemen, die gij goed en begeerlijk noemt. Uitgezochte spijzen, fraaie kleederen, rijkdom, eer en aanzien, kennis en wetenschap, vroolijke feesten met het meest verleidelijk zingenot gepaard, — nietwaar, dat zijn in uwe schatting goede en schoone zaken, — de beste en schoonste," die de wereld weet aan te bieden.

Maar nu de hand op het hart, en zeg mij dan of dat alles, wat ge zoo begeerlijk acht, waarnaar ge onvermoeid blijft trachten en smachten, niet veel, ja, bijna alles van zijne waarde verloren heeft, zoodra ge het verkregen hebt, — zoodra ge u in het bezit er van meent te kunnen verheugen. Of worden de uitgezochtste spijzen u ten slotte geen walg? Of blijft ge even sterk u hechten aan een fraai kleed, nadat ge u er eenige malen mede getooid hebt? Of bracht de rijkdom u dat geluk, hetwelk ge u er van hadt voorgesteld, en hebt ge nooit, — zij het ook in stilte, — den man benijd, die niets meer dan zijn dagelijksch brood had, maar dan ook de zorgen en beslommeringen niet kende, die u dag aan dag onrustig maken? Of stonden in 't eind de lage vleierijen u niet tegen, die de menigte uit welbegrepen eigenbelang, en dus door onedele hartstochten gedreven, over heeft voor ieder, die tot eer en aanzien gekomen is? Of hebben kennis en wetenschap u verschaft wat ge zeker geloofdet er in te zullen vinden ? Hoe meer ge wist, hoe meer ge hebt moeten inzien, dat ge eigenlijk nog

Sluiten