Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelachen; er werd muziek gemaakt en gezongen; er werd, om kort te gaan, zwaar gezondigd tegen het vierde gebod: «Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heiligt!"

Maar wie ook vroolijk mocht zijn; wie ook deel mocht nemen aan die zondige vreugd; wie ook zijne stem mocht paren aan die liederen der ijdelheid, — de jongste van het zusterenpaar wel allerminst. Integendeel, zij kreeg het vreeselijk benauwd; weg! weg moest ze, want het was haar alsof het dak der woning zou instorten; alsof de muren tot elkander zouden naderen om haar te verpletteren, — haar, die zóó 'sHeeren heiligen dag durfde misbruiken.

En ze ging met hare zuster dan ook spoedig van daar, maar het gebeurde bleef haar bij; het vervolgde haar nacht en dag; de Heere deed het haar blijkbaar zwaar op de ziel wegen, en er is, dunkt mij, grond om te vermoeden, dat dit de eerste bemoeienis is geweest, die Hij met haar gehouden heeft.

Door den dood harer zuster werd het in haar begonnen werk krachtig voortgezet; zij kwam kort daarna allengs meer in de ruimte, tot meerdere zekerheid desgeloofs, en, gelijk wij zagen, zij had reeds de heerlijke belofte ontvangen: «Vrees niet! Ik zal met u zijn al de dagen uws levens!"

In den Zomer van 1875 ging zij weder op reis. Ik heb nooit vernomen of zij er toen, evenals drie jaar geleden, ook als 't ware een voorgevoel van had, dat zij hare bloedverwanten en vrienden voor het laatst zou gaan bezoeken. Ik meen zelfs het tegendeel te mogen gelooven; hare gezondheid naar het lichaam liet oppervlakkig beschouwd weinig of niets te wenschen over, ja, de rozen bloeiden op het innemend gelaat. Toch bleek het later, dat zij in een' abnormalen toestand verkeerde en reeds de kiemen van eene ziekte met zich omdroeg, die haar welhaast ten grave zou sleepen.

Haar reisje zou eene afscheidsreis zijn, maar ook eene voorbereiding voor de groote reize, die kort daarna door haar zou worden aanvaard.

Ik vermoed, dat dit laatste mijnen lezers ietwat wonderspreukig in de ooren zal klinken. Een reisje, ondernomen voor

5

Sluiten