Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn ziel!"" en andermaal mogen huppelen van zielevreugd.

En daar het dan in de ziel weleens een wonder wordt, dat zulke zaligheden gesmaakt worden, zoodat zij begint te twijfelen of het wel werkelijk voor haar is, zoo brengt dit weder de bede van Psalm XXVI: 2 op de lippen. Dan begeert zij niet anders dan door het alziend, hartdoorzoekend oog beproefd te worden of er nog een schadelijke weg is, en op den eeuwigen weg geleid te worden, daar het haar om waarheid te doen is.

En dit is de veiligste weg. We kunnen het met niet minder doen, en met Paulus blijf ik zeggen: »»Het is mij voor het minst van een' mensch geoordeeld te worden. Die mij oordeelt, is de Heere, die een ieders werk voor het gericht zal brengen, hetzij goed of kwaad."" O, ongelukkig zelfbedrog! Het gaat op eene eeuwigheid aan! Hoe zouden wij dan op het verdoemen of zaligspreken van anderen vertrouwen, die een even arglistig hart omdragen als wijzelf hebben. De mensch ziet aan wat voor oogen is, maar God ziet het hart aan.

Daarom dan, o, God! doorgrond en ken mij; maak mij stil en tevreden onder Uwe beschikkingen en doe mij meer met een onderworpen hart zoowel het kwade als het goede uit Uwe Vaderhand ontvangen! Laat voorzichtigheid en vroomheid mij behoeden; leer mij Uw' weg en Uwe wetenschap verstaan en verlicht mijne donkere ziel! Geef mij de vreugde van Uw heil, en de vrijmoedige Geest ondersteune mij. —

Waar was ik zoolang, nadat ik het bovenstaande schreef? Wat zal ik zeggen? Zal ik ik mij verontschuldigen?Geenszins, want dan is het niet wel met mij. »»Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods ?"" Desniettemin brengen zij tegen zichzelven vele beschuldigingen in voor de Goddelijke vierschaar, — beschuldigingen, waarvan zij uit genade vrijgesproken en van de vuilheid der zonden gewasschen worden in het bloed van den dierbaren Christus, — dat middelpunt, waar om de verheerlijkte Kerkbruid zich eens in volmaakten staat zal scharen, wanneer het verbond, van hare zijde zoo dikwijls verbroken, door Hem, als in eeuwigen ondertrouw opgenomen | zal voltrokken worden.

Sluiten