Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God volmaakt verheerlijken. «Op Uwe zaligheid wacht ik, o Heere !"

De hoofdzaak mijner overdenkingen heb ik op het papier gesteld; voor mij zeiven eerst, daarna voor mijne dierbaarste betrekkingen. Nu heb ik daaruit eenige hoofdtrekken en punten bijeengezameld en in zekere orde gebragt, om ze meer algemeen te maken en ook onder het oog van anderen te brengen. Eenvoudig, voor veel uitbreiding vatbaar en veel voor het nadenken overlatende, zijn deze mijne Gedachten over den staat van Gods Kerk op aarde, bijzonder in Ons Vaderland, die ik hier den lezer aanbied.

Ik wensch mij lezers, die met mij in eenvoud en opregtheid de waarheid, dat is de Hervormde leer, zijn toegedaan. Voor zulken schreef ik; niet voor zoogenaamde vrijzinnigen , die de waarheid tegenspreken, verachten, ja zelfs bespotten.

Moge een Godvruchtig lezer uit dit geschrift het nut trekken , dat ik hem van harte toebid, dan zal zijne liefde tot de waarheid toenemen en hij vrijmoediger worden in hare belijdenis; dan zal zijn geloof sterkte ontvangen, zijne hoop worden bevestigd; dan zal hij troost in God smaken bij kommervolle vooruitzigten voor Kerk en Vaderland; dan zal hij ootmoedig vertrouwen op de liefde, de magt, de onveran. derlijkheid van Hem, die reeft en regeert tot in eeuwigheid. Hoe zou ik mij hierin verblijden en den God mijner goedertierenheid danken !

Volgens salomo's spreuk geeft het ploegen der armen veelheid van spijze. Dit eenVbudige geschrift, zoo de Heere het zegent, zal dan ook goede vruchten kunnen voortbrengen. Lezer! bid met mij, dat die zegen worde uitgestort tot verheerlijking van de genade Gods in onzen Heere jezds christüs.

1*

Sluiten