Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen het ook de geloovigen in hunnen geestelijken strijd, die bij hunnen uitgang uit dit leven zal vervangen worden door den juichenden kreet der overwinning, als de Satan onder hunne voeten verpletterd zal liggen.

Het slangenzaad zou het zaad der vrouw de verzenen vermorzelen, de hiel verwonden. Het wijst ons op het allersmartelijkst lijden en den wreeden dood , door christüs te ondergaan, waaraan ook de geloovigen gemeenschap zouden hebben, als onderworpen aan velerlei verzoekingen, kwellingerf en vervolgingen, den marteldood niet uitgezonderd. Alleen langs zulk eenen weg zou er overwinning zijn; maar ook alzoo zeker en ontwijfelbaar. Het blijkt ons uit deze eerste Evangelieverkondiging, dat de Kerke Gods wezen zou een koningrijk niet van deze wereld, en dat de weg ten hemel smal en de poort eng zou zijn; dat evenwel zij, die onder het Hoofd christüs verdrukkingen zouden lijden, zekerlijk zouden ingaan in de heerlijkheid.

Nu moest dit Evangelie aangenomen, de openbaring en belofte Gods geloofd worden. Even zoo als het nu nog is, naar de Goddeh'jke uitspraak (Joh. ÏH: 36): »Die in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; die den Zoon ongehoorzaam is, zal het leven mpt zien, de toorn Gods blijft op hem " zoo was het van den aanbeginne; het kon ook niet anders zijn: God had den Verlosser gegeven aan zondaars tot hun hoofd en voor alle de Zijnen de zaligheid volkomen toebereid • van hunne zijde bleef er niets over dan deze genadegift aan te nemen, in de gemaakte beschikkingen Gods tot hunne verlossing te berusten, dat is: te geloovcn. Het werken tot verdienste had met adams bondbreuk opgehouden; nu had God de zaligheid uit 's menschen hand genomen en zelve haar bereid; zoo trad dan het gejoof in de plaats van het werken.

Er is geen twijfel aan, of adam en eva hebben dit geloof geoefend en het hun verkondigde Evangelie aangenomen. Waaitoe zou het hun anders gediend hebben? God zou het niet hebben bekend gemaakt, om het door de eenigen die

Sluiten