Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoewel in een weg van strijd en lijden-, toch den kop der slang verpletteren moest.

DE HEIDENEN TOT DE KERK GEBRAGT.

In de volheid der tijden, op het juiste, door de wijsheid ën de liefde van den geriadigen God bepaalde tijdstip, zijn de profetiën, des Messias komst betreffende, vervuld geworden. God heeft Zijnen Zoon gezonden, God is geopenbaard in het vleesch. Hij trad op onder Israël; »Hij is gekomen tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen" (Joh. I: 11). Zonderling verschijnsel! Men spreekt van de geschiktheid dier» tijden en menschen , om den Verlosser van zondaren te erkennen, ja, van een algemeen verlangen naar Zijne komst; en ziet, zij die het meest van Hem hadden behooren te weten en het gemakkelijkst tot overtuiging van Zijne Goddelijke zending hadden moeten komen, verwerpen Hem, dooden Hem aan een kruis. Weinigen, en niet van de geleerden en aanzienlijken, nemen Hem aan, om straks in Zijnen smaad en in Zijn lijden te deelen. De hoogstgeplaatsten ergeren zich aan Zijne leer en slepen weldra het volk daarin mede. De Paradijs-openbaring verklaart ons dit. Het is God , die Zijne Kerk vestigt op het grondgebied des Satans; niet daar waar verwachting is van goeden opgang, niet dan als de omstandigheden gunstig schijnen; maar waar en wanneer het Hem behaagt. Dezen wordt het gegeven de verborgenheid der Godzaligheid te verstaan, genen wordt het niet gegeven. De genade is ook hierin vrij; zij is niet desgenen , die wil of die loopt, maar des ontfermenden Gods. Israël werd verworpen door een regtvaardig oordeel; het had zelf zijnen Messias verworpen. Toch moest de slang vermorzeld worden door het beloofde Zaad der vrouw.

De Heiland, op aarde gekomen, predikte het Evangelium des Koningrijks van God, zeggende (Mark. I: 14, 15): «De tijd is vervuld en het Koningrijk Gods nabij gekomen;

2

Sluiten