Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel geen ander dan maatschappelijk nut en vormden aanhangers van Rome, in plaats van ware geloovige Christenen. De Roomsche Godsdienst verdrong ten laatste het Heidendom; Bisschoppen regeerden de Kerk, stegen, als altijd, in eer en magt, latende het volk in domheid en onderwerping. Zoo is het gebleven, door al die tijden heen, waarin onze voorvaderen zoo dikwerf van heeren verwisselden en in gestadir gen oorlog leefden , tot in het begin der zestiende eeuw. Toen beklom karel de Vijfde den Keizerlijken troon. Het was de eeuw der Hervorming. Het was de eeuw van filips, karels zoon en opvolger in het gebied over deze landen. De geschiedenis doet ons zien dat nu eerst het ware Christendom hier onder bloedigen strijd is gevestigd geworden. En nu valt ook eerst ons vaderland onder onze tegenwoordige beschouwing.

vestiging der hervormde kerk in ons vaderland.

Ook het volk van Nederland was onder die volken, waarbij de Heer Zijne Kerk heeft willen vestigen. Wat onderscheidde ons? Gewis was er voor ons minder ^verwachting dan voor anderen, dat wij , een klein, onaanzienlijk volk, van Spaan-: sche overmagt en willekeur afhankelijk, gelijke voorregten met groote en magtige natiën zouden verkrijgen. Zoo oordeelt de mensch. De Heere , die hetgeen niets is, tot iets maakt, had het goede over ons besloten. Wij waren het, die Hij wilde stellen tot bijzondere toonbeelden Zijner gunst en Zijner magt. Toen het Gode behaagde Zijne Kerk te verlossen uit de heerschappij van den Roomschen Antichrist , verkoos Hij deze kleine, afgezonderde plek gronds, om er Zijne gemeente als een wijnstok te planten. Hier werden de vijanden verdreven; hier maakte de Spruit, door Gods hand geplant, wortelen nederwaarts en opwaarts eene menigte van takken, zoodat hij groote schaduw gaf, ja het land vervulde, Wij mogen de vestiging der Hervormde Kerk onder ons, in

Sluiten