Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemaakt. Zoo zal ieder het noemen, die wel overweegt welks staat ,de Nederlandsche was, hoe Kerk en Staat hier bestonden en Wien wij als vrij en Christelijk volk al ons geluk te danken hadden. Trouwelooze afval van God! hoe duur is hij ons te staan gekomen. Wij zijn. verpligt, wegens het naauw verband van de Kerk met, den StaaJ in Nederland te dien tijde, waardoor de gebeurtenissen in den Staat zoo grooten invloed op de Kerk gehad hebben, op de eerstgcmelden bijzonder te letten.

In het laatste der vorige eeuw was het, dat er inv,pns vaderland geheime woelingen begonnen plaats te grijpen,, die niets minder ten doel hadden dan de gezegende constitutie des lands omver te werpen en het verband van de Kerk met den Staat los te maken. Het was niet vreemd. Het was de gruwel der ongeregligheid, elders gesmeed , die ook hier zocht te werken. Het plan, sedert lang gevormd en door veel duizenden in een onzigtbaar verbond, half Europa door, goedgekeurd en aangenomen, om troonen en altaren omver te werpen , kwam ook tol ons en vond ingang. Onderscheidene geschriften, hierop met meer en minder duidelijkheid doelende , werden verspreid en met gretigheid gelezen. Onder, anderen kwamen er ten jare 1765 twee Fransche werkjes in het licht, ingerigt om de gronden der Goddelijke openbaring te ondermijnen en de dierbaarste ontdekkingen der Godheid te bespotten. De aanval was zoo grof, dat botergezinden zich tot 'slands regering wendden met verzoek om maatregelen ter beteugeling van te ver gaande drukpersvrijheid en tegen het verkoopen van schadelijke boeken. Maar deze poging is zonder gevolg gebleven, hoewel de regering over het haar gedane verzoek heeft beraadslaagd tot het jaar 1770 toe.

Iets later, ten jare 1773, verscheen het beruchte werk van marmontel , Beliscirius getiteld. De Sorbonne te Parijs had er eene veroordeeling over uitgesproken; hier werd het in het Nederduitsch vertaald, alom verspreid en de voorstanders der verdraagzaamheid bedienden er zich van met blijdschap. De

Sluiten