Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de leer predikte dat niet de magt van God is, gelijk de Heilige Schrift leert, maar dat integendeel de magt bij het volk berust. Een geschreeuw over onderdrukking ging op; overal en in alles wist men misbruiken aan te wijzen; vrijheid , vrijheid was het, waar hoofden en monden mede vervuld waren. Het ging alles uit vaderlandsliefde ; de grootste vrijheidschreeuwers waren warme vaderlanders. Maar dat patriotisme bevatte in zich de zaden van ongeloof en van opstand tegen Goddelijk en menschelijk gezag. Onder allerlei rangen en standen van menschen, ook onder de Leeraars, helaas! breidde het zich uit; de Kerk en vele Godvruchtigen werden met dit kwaad besmet.

Voor het oogenblik werd dit kwaad nog beteugeld. Het behaagde God zijnen heilloozen loop vooralsnog te stuiten, door de merkwaardige en gezegende omwending van zaken, in den jare 1787. Maar het had bij de natie diepePwortelen geschoten; het bleef nestelen in de harten; listiglijk verborg men het verraad slechts tot bekwamere gelegenheid. Op deze wachtte men; deze zag men reeds in het verschiet; weldra kwam zij.

In het naburig Frankrijk was' dezelfde geest aanwezig en zonder bedwang werkzaam. Daar had men het zoo verre gebragt, dat het zoogenaamd patriotisme, de volksvrijheid, het stelsel van ongeloof en rebellie, vol beslag had verkregen. Frankrijk had het ontzettend voorbeeld gegeven van openlijken en gehcelen afval van God en Godsdienst. Maar het Godverloochenend Frankrijk zocht ook andere volken mede te slepen. Het wilde anderen helpen in het winnen hunner vrijheid , en te gelijk zijne keten om hen slaan, om te zamen in denzelfden afgrond te verzinken. Wij Nederlanders zijn onder de eersten geweest, die in der Franschen handen vielen. Het behaagde den heiligen God ons door dit volk te straffen. Hij gaf ons over aan hun roofgierig geweld; Hij gedoogde het dat wij onder hunne magt en invloed kwamen. En was dit niet hoogst regtvaardig? Was dit niet het volk, waarmede

Sluiten