Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Hij God is; en gelijk Israël, in weérwil daarvan, niet is teruggekeerd tot den Heerè, maar voortgegaan met tegen God .te zondigen, zoo ook heeft de Heere Nederland gered, niettegenstaande zijnen afval, uit de diepte van ellende weder opgevoerd, en aanleiding, ja den sterksten drang gegeven tot bekeering. Het begin dezer eeuw heeft dit verbazend bewijs van Goddelijke ontferming opgeleverd. Wij hebben het aanschouwd; wij hebben ook nagespoord wat uitwerking het op dit volk gehad heeft; wij zijn gedrongen om met een diep gewond hart te weenen over ons vaderland en klagend uit te roepen: »Nederland heeft zijne boozc wegen- niet verlaten ft Nederland heeft zich boven zijnen afval schuldig gemaakt aan de zonde van ondankbaarheid; Nederland is verblind en verhard geworden!"

Een aantal jaren was voorbijgegaan en wij waren geen volk meer; onze kinderen werden met ons als geboren onderdanen van den Franschen allecnheerscher. beschouwd en verpligt om zijne taal te leeren spreken. Toen kwam er verlossing. God beschikte haar , boven en tegen alle menschclijke verwachting. Der Franschen-heerschappij over ons nam een einde; zij werden verdreven van onzen grond; wij werden weder een volk, dat op zich zeiven stond en vrij was. De telg van -onzen wettigen Vorst, een spruit van het huis van Oranje, kreeg het bewind over ons in handen. Wat blijde verwachting vervulde toen de harten der weidenkenden! Wat gebaande weg opende zich voor Vorst en volk om tot God weder te keeren! Zou men niet mcencn dat de droevige ervaring van zooveel bange jaren , zooveel «zware tuchtigingen, Vorst en volk wijsheid zouden hebben;geteerd ? Er waren er die het wijsheid zouden geacht hebben , indien 'slands aloude Staatsinrigting, onder welke dit volk meer dan twee eeuwen gebloeid had ,• hersteld'jware geworden, gelijk bij de omwending ten jare 1787 : immers indien het verbond met God ware vernieuwd geworden, de zuivere Godsdienst, bij deUnie van Utrecht vastgesteld, weder hersteld en de Kerk in den lande'hare wederregtelijk ontnomen voorregten terug had

Sluiten