Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afzonderlijke gemeenten., over welke men een kerkehjk bestnnr heeft aangesteld. Steeds is men werkzaam gebleven om hnn aantal te vermeerderen. En hiernit is die afscheiding geboren, die in de laatste tijden zooveel gerncht heeft gemaakt die zoo verschillend is beoordeeld geworden en waarvan met weinigen het goede, zoo niet geheel herstel der Kerk in ons vaderland verwachten. Terwijl evenwel de afgescheidenen zelve verre zijn van eensgezindheid in begrippen over leer en kerkregering, onder malkanderen verdeeld zijn, niet zelden hevig twistende; zoo zelfs, dat er onder hen weder menwe afscheidingen hebben plaats gevonden en laatstelijk de landverhuizing onder hen groeten voortgang heeft gemaakt. Met scholte, hun voorname leider en steun, hebben velen van hen in Noord-Amerika gaan zoeken, wat zij in Nederland meenden niet te kunnen vinden. De overgeblevenen houden zich afgezonderd en geene toenadering wordt er van hunne zijde waargenomen. Nevens de afgescheidenen staan in de egenwoordige dagen eenige Leeraars der Kerk, die zich met hebben onttrokken aan het tegenwoordig Kerkbestuur, maar die verre zijn van al zijne handelingen goed te keuren, of ook vereemgd te wezen in leer met den heerschenden geest des tiids Zij getuigen, ook door hunne geschriften, tegen dien geest, en openbaren, hoewel in verschillende maat en ngfing, gehechtheid aan de oude leer der Hervormde Kerk. Met dezen trekt een aanmerkelijk getal leden van onderscheiden stand en rang, éène lijn. Onverschilhgheid heeft bij hen plaa(s gemaakt voor opmerkzaamheid. De aandacht is gespannen; men mag zeggen dat de partijen tegen malkander overstaan, wederzijds ten strijde toegerust en begeeng om den strijd te voeren. IJver wordt er betoond van wecrsz.jde; er schijnt iets beslissends te zullen gebeuren. Middelerwijl hebben zich zooveel andere vraagpunten opgedaan, is er ook m het burgerlijke, is er in Kerk en Staat, buiten ons vaderland, zooveel opmerkelijks voorgevallen, dat op onze zaken invloed maakt;- is deze tijd een tijd van zoo onverwachte

Sluiten