Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit den slaap; ijverig te zijn en zich te bekeeren; de eersten te wezen, voorgangers en vermaners van andoren, in het zoeken van God, in het vragen om den Geest, in het wederkeeren tot de verlatene paden en het doen van de eerste werken.

Al diegenen, die slechts eenigzins de droevige gesteldheid beseffen van Kerk en land , en ten gevolge daarvan inderdaad de opening van eenen reddings- en ontkomingsweg wenschen, zullen zich, vertrouw ik, geroepen gevoelen, om te staan naar diep en vol inzigt in het zware, welverdiende van het over ons gekomen oordeel. Zij zullen het mij toestemmen , dat het ook hun voegt van hen zelve aanvang te maken en te onderzoeken wat er in hun bestaan en gedrag, in hunne huizen en betrekkingen gevonden wordt, dat den Heere mishaagt en kwaad is in Zijne heilige oogen. Ook den vromen is het opgelegd, de plage van hun hart te lèeren kennen. Ook de vromen hebben zich op het diepst te vernederen voor God, schuld te belijden en te betreuren en geloovig verzoening te zoeken in het bloed van christds. Ook vromen hebben ernstig en aanhoudend te smeeken om den Geest, door wien alleen, en niet door kracht of geweld, het zal kunnen geschieden. Vromen worden geroepen om zich onder den almagtigen invloed des Geestes , te reinigen van alle besmetting, voleindigende de heiligmaking in de vreeze Gods; geenerlei zonde meer plaats gevende, maar den Heere met vernieuwde trouw te dienen en alle Zijne geboden te volbrengen.

Ieder die waarlijk God vreest, trachte aan deze zijne roeping te beantwoorden , een ieder in zijnen bijzonderen kring en stand , in huiselijke, maatschappelijke, kerkelijke betrekking, in het verborgen en in het openbaar. Een ieder der vromen hoede zich voor gelijkvormigheid aan de wereld, voor alles wat aftrekken en afleiden kan; hij wake en strijde en bidde, met het oog steeds op den Heer en op Hem alleen gevestigd.

Inzonderheid roept de staat van zaken in onze dagen, in

Sluiten