Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV. De vergaderingen.

A. ALGEMEENE BEPALINGEN. Art. 49.

Er zijn gewone en buitengewone vergaderingen.

Art. 50.

Indien een lid de vergadering niet kan bijwonen, geeft hij daarvan schriftelijk kennis aan den ab-aetis met opgave van redenen, welker geldigheid door de vergadering wordt uitgemaakt.

Art. 51.

De boeten voor geheele of gedeeltelijke afwezigheid zijn als volgt:

wegblijven zonder kennisgeving, zonder geldige reden f 0,75, » » > met » » » 0,25,

» met » zonder » » » 0,50,

te laat komen, voor 1—15 minuten. . . . . . . » 0,10,

voor elke 15 minuten meer (met een maximum van/"0,50) » 0,10, weggaan zonder geldige reden » 0,50.

Art. 52.

Zij, die langer dan twee jaar lid zijn, behalve de bestuursleden, behoeven geen briefje van afwezigheid te zenden.

B, DE GEWONE VERGADERINGEN.

Art. 53.

Gewone vergaderingen zijn dezulke, waarop mededeelingen geschieden omtrent Uit- of Inwendige Zending. Zij hebben om de 14 dagen plaats.

Sluiten