Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesproken hebben, verder de vertegenwoordigers der bevriende zendingvereenigingen, en de correspondeerende en eere-leden, voor zooverre zij in het land wonen of vertoeven.

Art. 61.

De onkosten der jaarvergadering, worden gedekt door een hoofdelijken omslag over de leden.

Aan de aanwezige buitengewone leden wordt f 2,50 in rekening gebracht, indien deze aan het middagmaal deelnemen.

Art. 62.

De commissie zendt aan de leden, bedoeld in art. 10 en aan de gasten circulaires rond, waarin alles voorkomt wat zij dienen te weten, ook de reis-gelegenheid, indien deze niet in de algemeen gebruikelijke spoorweggidsen te vinden is.

De gewone leden moeten, op boete van f 0,50, indien zij niet mede gaan, daarvan 2X 24 uur van te voren kennis geven aan den fiscus der commissie.

HOOFDSTUK V. Het tijdschrift.

A. HET TIJDSCHRIFT.

Art. 63.

»Eltheto" geeft een eigen tijdschrift uit, getiteld «Berichten aangaande de uitbreiding van Gods koninkrijk op aarde" (eerste jaargang 1847).

Art. 64.

Dit blad verschijnt tegen 't midden van elke maand, ter grootte van minstens één vel druks.

Aan het einde des jaars wordt er een titelblad, inhoudsopgave en omslag aan toegevoegd.

Art. 65.

Het tijdschrift bevat oorspronkelijke bijdragen, welke door ieder

Sluiten