Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk, maar niet wettig tot het geven van eene goede opvoeding aan hunne kinderen verpligt. Evenzoo is het met de instellingen van weldadigheid, die niet aan den Staat behooren; de besturen dier instellingen zijn zedelijk verpligt om de goederen dier instellingen, zoo te besturen, dat de armoede gelenigd wordt, zoodanig dat luiheid en lediggang niet worden gevoed; maar wettig rust die verpligting niet op hen. De zorg der Regering strekt zich dan alleen tot hen uit, als zij die zorg der Regering inroepen of wel haren bijstand vragen. Voor die zorg, voor die hulp heeft dan de Regering het regt, om, als het ware bij verdrag aan die instellingen regelen voorteschrijven ; dan eerst' komen zij in de termen van de wet, op het armbestuur bij de Grondwet bedoeld.

Het burgerlijk armbestuur daarentegen moet geheel aan de wet onderworpen zijn. Op de regeling van dat bestuur komt het dus in de eerste plaats aan; daarvoor was het wel hoogst nuttig een nieuwen toestand te scheppen en toch beslaat het in de wet geene opzettelijke plaats. Om tot de regte kennis van het burgerlijke armbestuur te geraken, is het volstrekt noodig de statistiek er van te kennen. Van hoeveel meer gewigt het voor den Staat is dan de diakoniën en gemengde armbesturen blijkt uit de subsidiën, die het uit de gemeentekassen geniet in verhouding tot de subsidiën voor diakoniën en gemengde armbesturen. Als men nagaat, dat er 1134 algemeene of burgerlijke armbesturen zijn, waarvan 726 gesubsidieerd en van de diakoniën en gemengde armbesturen slechts 512, dan begrijpt men

Sluiten