Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en 't behoeden voor te snellen gang, en 't behoudend wil richten over klippen en banken, langs steile rotswanden en watervallen, om het bewind, dat alzoo den vooruitgang huldigt, te doen vallen." Ei lieve! is niet bij meer dan ééne gelegenheid aangetoond dat de onderhavige zaak geene persoonlijke, maar eene algemeene, de zaak des volks is ? Neen, daartoe strekt zich de bedoeling, de ijver voor- de • zaak, voor de heiligste belangen der Natie niet uit; niet om het bestaand (reeds nu bestaan hebbend) bestuur te doen vallen, maar om eene eerlijke toepassing der Wet op 'tlager Onderwijs te bevorderen, om de schrikkelijke ïhconsequentiën en de daaruit volgende onbillijkheden (om geen ander woord te noemen) tegen te gaan, om te waken dat de behoefte eener Christelijke Natie niet worde opgeofferd aan de politieke inziehten van dezen of genen, om alzoo te strijden den strijd des geloofs in den Naam van Hem, die wil dat de kinderen tot Hem zullen worden gebracht, ziedaar de ontroering die wij bij het volk wenschen op te wekken, ziedaar ook het doel der rede van den Heer Barok van Züyeen van Ntbvelt. Zeker wordt daardoor het vertrouwen der natie op de openbare school geschokt, zeker wordt daardoor die school afbreuk gedaan, ja zelfs de geregelde orde (?) van het openbaar schoolwezen verbroken, doch m. i. alweder zulk eene wanorde, als welke Jutius Cesah eens stichtte met het vaststellen van het jaar op 365 dagen en 6 uren, terwijl hij bovendien bij de regeling van die tijdsbepaling het jaar 45 stelde op 445 da-

Sluiten