Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot Christenen op te voeden, en alzoo gehoorzaam te maken om Gods Wil te doen, Christus Jezus is het middelpunt, het begin, de voortgang en het einde, wetende dat wij zonder Hem niets vermogen, en er geen sprake kan zijn van ware plichtsbetrachting, zoo die hare levenskracht niet uit Hem heeft, Die alleen kracht en zegen schenken kan. Daarom hebben wij behoefte voor ons en onze kinderen aan een levenden Christus; daarom hebben wij behoefte Zijnen Naam met de kinderen en in de eenzaamheid aan te roepen, opdat er kracht van Hem uitga tot reiniging en heiliging van ons hart en dat der ons toebetrouwde kinderen. Zoo wenschen Wij onze kinderen te vormen tot echte Nederlanders, die weten zullen dat hun land groot en sterk was, toen het zich aan God verbond , doch zwak , bespot, ja uit de rij der volken nitgewischt, toen het zijnen God verliet. Daarom wenschen wij de geschiedenis des vaderlands van haar prötestantsch karakter geenszins te ontdoen, maar integendeel de historie naar waarheid voor te stellen, ■ wetende dat zij een heilig pand is ons door het voorgeslacht tot onze leering nagelaten, en wee ons! zoo die voor ons onvruchtbaar blijft. Sinds de hervoraïng diepe wortelen schoot in het hart des volks, sinds het dierbaar Oranjehuis aan de spits trad van den strijd voor godsdienst en vrijheid, heeft Nederland met roem en met gezag plaats genomen in de rij der volken. Daarom heeft de Natie volstrekt behoefte aan zulk een onderwijs, dat zeker met recht den naam van nationaal onderwijs dragen mag.

Sluiten